Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Statsbudsjettet et slag i ansiktet på voldsofrene

1216642283394_637Til tross for at det ligger 3272 saker i kø hos ”Kontoret For Voldsoffererstatning”, og til tross for at kontorets halvårsberetning viste at ventetiden for voldsofrene er blitt betydelig lengre det siste året, og at saksbehandlingstiden nå er på 124 dager i snitt fra det tidspunktet saksbehandlerne hadde tilegnet seg alle dokumentene i saken, mot 78 dager året før, forslår Regjeringen ikke en eneste ny saksbehandlerstilling i sitt budsjettforslag for 2011 som ble fremlagt onsdag. 

Også på alle andre områder som angår voldsofre er situasjonen at det ikke skjer noe som helst. ”Statsbudsjettet er et slag i ansiktet på voldsofrene,” mener lederen for Landsforeningen for Voldsofre, Margit Lømo.

I statsbudsjettet legger Justisdepartementet vekt på at det er viktig å sikre ofre for vold nødvendig hjelp og beskyttelse, samt styrke behandlingstilbudet til voldsutøverne. Men det er i praksis kun voldsutøverne som får bedre hjelp enn tidligere. I Justisdepartementets budsjettdokument vektlegges det at det innen utgangen av 2010 på landsbasis vil være etablert 12 hjelpe- og behandlingstilbud for voldsutøvere i regi av stiftelsen Alternativ til Vold.

Selv har Landsforeningen for Voldsofre aldri mottatt statlig støtte til å etablere behandlingstilbud for voldsofre, noe landsforeningen har søkt om flere ganger, og slike tilbud er heller ikke bygd opp i offentlig regi. Isteden er det satset på rådgivningskontorer. ”Det er alt for få rådgivningskontorer, og de har ikke kompetanse til noen form for behandling. De gir kun råd,” forteller Margit Lømo.

Margit Lømo viser til at det i en offentlig utredning som ble lagt frem i 2008 ble foreslått at alle voldtektsofre skulle få gratis psykologhjelp i ett år. Heller ikke statsbudsjettet for 2011 har noen spor etter dette forslaget. Men voldsutøverne får altså behandling på egne sentre.

”Det er sikkert vel og bra at voldsutøvere får hjelp fra psykologer og andre i de 12 behandlingssentrene, men en skulle vel tro at det var ofrene som trengte psykologhjelp mest. Justisminister Storberget har tidligere uttalt at han aldri har sett et område som er bedre utredet enn problemene for voldsofre, og at det derfor er tid for handling. I dette budsjettet finnes det ingen slik handling for å hjelpe ofrene. Den manglende oppfølgingen av utredningen fra 2008 føles som et nytt overgrep mot voldsofrene,” sier Margit Lømo.

I budsjettdokumentet roser Justisdepartementet seg selv for alle tiltakene de mener å ha satt i verk i perioden 2006 til 2010. Blant annet ble det foretatt en endring av loven med virkning fra 2008, som blant annet innebar en liberalisering av kravet til anmeldelse, og at flere handlinger ble omfattet av loven. I følge departementet fikk også fornærmede og etterlatte en styrket stilling i straffeprosessen.

”Det hjelper i praksis absolutt ingenting,” sier Margit Lømo, ”så lenge de involverte ofrene ikke har kunnskap om de rettighetene de har. ”Den manglende kunnskapen om sine rettigheter er også årsaken til at de fleste utbetalingene av voldsoffererstatning kun ligger på 25 000 til 50 000 kroner, som i praksis betyr at ofrene kun får utbetalt et minimalt oppreisningsbeløp for ”tort og svie”, mener hun. De færreste får den advokatbistanden de har krav på.

”Selv om det i søknadene kommer frem at ofrene har fått betydelige men, som gir rett til menerstatning, informeres de ofte ikke om hvordan de skal gå frem for å få en slik erstatning,” sier lederen for Landsforeningen for Voldsofre. ”Man kan ikke forvente at mennesker som er i sjokk etter å ha vært utsatt for en voldshandling, skal tilegne seg en kunnskap som en jurist må ha studert erstatningsrett for å kunne forstå,” legger hun til.

”Manglende kunnskap om erstatningsrett og om voldsoffererstatning gjør at mange ofre enten søker for sent eller lar være å søke om erstatning i det hele tatt,” forteller Margit Lømo. Hun er enig med Advokatforeningen som da ordningen med voldsoffererstatning kom i gang foreslo at det skulle sendes et informasjonsbrev i posten til samtlige norske husstander. ”Et slikt informasjonsbrev bør sendes ut årlig. I tillegg bør politiet pålegges å informere alle voldsofrene om deres rettigheter både muntlig og ved å levere dem en forståelig informasjonsbrosjyre når voldshandlingen anmeldes,” mener hun.

”En omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner og voldtekt startet opp i 2010. ”Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress” gjennomfører undersøkelsen på oppdrag av Justisdepartementet,” skriver departementet i sitt budsjettdokument. Margit Lømo er ikke imponert. ”Vi vet mer enn nok om omfanget av volden. Det trengs ikke mer forskning, kartlegging og statistikk. Det trengs handling,” presiserer hun, ”og denne handlingen er det ingen spor etter i dette budsjettet eller i Regjeringens politikk de siste årene.”

8 comments to Statsbudsjettet et slag i ansiktet på voldsofrene

 • Amund Garfors

  Nei, det er vel ingen som tror at disse sauene som styrer dette landet tenker i de baner? Dette er jo noe vi har fått på kjøpet og må regnes med i «berikelsen» av landet, må vite.
  At norske kvinner blir voldtatt og trakasert av disse berikerne, det er jo noe som vi bare må finne oss i. Tilpassning som det er til Gahr Støre og Jens sitt nye «vi» her i Norge. Vi kan jo ikke bruke penger på å fortelle overgripere at slik gjør vi ikke i Norge, når vi sjøl har lagt oss ned og bedt om å bli til en annen nasjon, med helt andre kulturelle sider og signaler som skal tilpasses her.

  Og disse køene av voldofre blir bare lengre og lengre jo lengre grensa til Norge står vidåpen.
  Ja, i hver eneste nyhetssending på en søndags morgen så kan vi høre om voldsofrene som ligger strødd i Gahr Støres og Jens sitt «nye Norge» og som skal tilpasses resten av elendigheten.
  Hørte nå nettopp at en mann i oslo ble stygt skadet av ei flaske han fikk knust i ansiktet. Og han måtte syes 30 sting i ansiktet! Ja ja, det lureste man kan gjøre er nok å holde seg bort fra «det nye Norge» og heller la våre servile politikere få skamme seg, dersom de har skamvett – når de ser hva de har klart å stelle til for den vanlige stakkars nordmannen som bare skal holde kjeft og godta det «nye Norge»!

 • Ubetydelig?

  Hadde vert en annen pipelyd, hadde det vert dem selv eller noen av deres, hadde..
  vi blir ikke inkludert i dette samfunnet om man sliter psykisk og trenger hjelp. man blir bare mer å mer ekskludert, å sett ned på, hadde di likestilit oss. hadde di forstått hva di sier nei til…

  mennesket skal vere det mest verdifulle av alt i verden…
  men prislapper setter di på om som vi var utgått på dato…
  Hva står på din prislapp herr.statsminister?
  Når blir vi likeverdige?

 • Espen Franck-Nielsen

  Vi er nødt til å gjøre mer for ofrene. Gjerningspersonene må få strengere straffer. For en tid tilbake leste jeg om en voldsepisode på en buss i Moss. Offeret fikk kraniebrudd, gjerningsmannen slapp unna med samfunnstjeneste. Voldsepisoden skjedde fordi offeret ikke ville gi fra seg sitteplassen sin, forstå det den som kan!
  Mange føler seg mer og mer utrygge. Flere væpner seg med kniver o.l. for å forsvare seg, selv om det er forbudt. Salget av forsvarssprayer øker. Noen smugler inn elektrosjokkvåpen og peppersprayer og CS-sprayer som selges fritt i bl.a. Tyskland, selv om de er forbudt i Norge. Er det sånn vi vil ha det?

 • volvos60

  Espen Franck-Nielsen sier Gjerningspersonene må få strengere straffer. Det du sier er en utobi,det vil aldri skje. Ser ikke du at sammfunnet blir mer og mer rått,mye p.g.a. de fremmedkulturelle men også p.g.a. rå underholdning,dette har nemlig sammfunnsforskere advart om mange ganger, men det er få a som bryr seg. Straffene er blitt mildere for den type kriminalitet,en kvinnelig AP justisminister sa for mange år siden at vi skal forstå de kriminelle,de kunne jo hatt en vanskelig oppvekst o.s.v. det kunne jo være årsaken til deres kriminelle adferd.Inger Louise Valle foreslo redusert bruk av fengsel, grunnet i en kritisk holdning til frihetsberøvelse som system. Inger Louise Valle trodde ikke på den såkalte individualprevensjonen og mente at det var sjelden noen ble bedre av å sitte i fengsel. Hva synes dere om denne kvinnelige justisministeren som nå er død,og slipper å se på galskapen hun fikk istand ?

 • volvos60

  Glømte å ta med at en høyesteretts dommer sluttet og var meget kritisk til denne Inger Louise Valla.

 • volvos60

  Hovedfilosofien i Inger Louise Valles kriminalmelding 1978 var at hevntanken måtte renses ut av strafferettssystemet og at reaksjoner måtte baseres på et humant straffenivå. Den forebyggende virkning av strenge straffer ble fremholdt som en myte. Les Stortingsmelding nr 104 (1977-78)

 • old sailor

  Volvos60!
  Må den dumme sosialistkjerringa som var med på å ødelegge Norge, og ta de kriminelle til sitt hjerte – råtne i helvete!