Søk

Kategorier

Arkiv


Blogglisten
Bloggurat

Barnevernet overser barnas ve og vel

BondariuFor enkelte ansatte i barnevernet er hensynet til egen prestisje tilsynelatende viktigere enn hensynet til barn. Det fremkommer i et åpent brev til barnevernet i Naustdal fra den norsk-rumenske familien som ble fratatt sine barn i over et halvt år, og kun fikk dem tilbake på betingelse av at de godtok hjelp i hjemmet fra det lokale barnevernet. På den måten fikk barnevernet insinuert at det var «noe galt» med foreldrene.

Nå forteller foreldrene i et åpent brev til barnevernet i Naustdal at deres barn ble sterkt traumatisert av prosessen barneverntjenesten igangsatte før jul i 2015, og at de helt siden de kom tilbake til familien har bekymret seg for at prosessen skal gjenta seg. «Vi har forsøkt å formidle dette til barneverntjenesten i Naustdal, men er ikke blitt hørt,» skriver de.

Foreldrene skriver at de ikke opplever at barneverntjenesten respekterer avtalen de inngikk i fylkesnemnda. «Vi opplever heller ikke at barneverntjenesten tar inn over seg de fagkyndige råd som der ble gitt. Barneverntjenesten synes ikke å evne å forstå at akuttplasseringen var svært traumatisk, særlig for barna som ikke har de samme forutsetninger som oss voksne til å forstå hva det er som skjer rundt dem,» skriver foreldrene.

«Vi opplever at barneverntjenesten ikke er vár for familiens behov for trygghet, ro og stabilitet. Vi opplever heller ikke at barneverntjenesten forstår våre barn og deres individuelle behov. Hele familien – voksne og barn – opplever barneverntjenestens arbeid som destruktivt, samtidig som vi ikke gis anledning til å bearbeide, reparere, stabilisere og utvikle oss. Vi opplever ikke at barneverntjenesten er lydhør overfor oss, og at barneverntjenesten i Naustdal først og fremst har fokus på dens eget behov for anerkjennelse og respekt,» skriver de, og fortsetter:

«Barneverntjenesten har ikke på noen måte tatt korrektiv av den kritikk fagpersoner fremsatte under nemndsmøtet. Denne manglende profesjonaliteten er ødeleggende for vår familie. Vi opplever ikke at det finnes noe i systemet som kan kontrollere, hindre og korrigere fortløpende feil og mangler ved barneverntjenestens framgangsmåter, selv ikke når denne er mer ødeleggende enn hjelpende. Samtidig ser vi at kommuneadministrasjonen, ved rådmannen, beskytter barneverntjenesten, og forsvarer alle dens handlinger til tross for at han ikke har innsyn i saken og kjenner dens detaljer. I møte med barneverntjenestens løpende arbeid føler vi oss rettsløse.

Det er svært trist at barneverntjenesten i Naustdal ikke evner å innse at dens handlinger og beslutninger har en negativ påvirkning på våre barn, vår familie, vår storfamilie og det samfunnet vi har vært en del av. For oss som må leve med barneverntjenesten som en konstant faktor i livet, oppleves den som uprofesjonell, empatiløs, umenneskelig, og uten evne til å se verdien av familie og de viktige bånd som er mellom foreldre og barn.»

Bodnariu-familien var i sommer på ferie i Romania med alle fem barna. Det var en befriende opplevelse, skriver de. «Den ga hele familien, især barna, den ro og trygghet som vi trengte, men som vi dessverre ikke lenger kunne få oppleve i Naustdal». Under ferien, med hele familien samlet, opplevde de barna som mindre anstrengte, samtidig som kontakten mellom foreldre og barn er blitt gjenopprettet.

I løpet av sommeren ytret barna ønske om ikke å vende tilbake til Naustdal. Det har foreldrene tatt hensyn til, og skriver at de har bestemt seg for å bli boende i Romania. Til stor glede for barna som etter at foreldrene besluttet å ikke reise tilbake, har uttrykt bekymring for at de skulle ombestemme seg.

«Vi vet at vi ikke er ufeilbarlige og at vi som foreldre også har gjort feil. Etter tilbakeføringen av barna har vi hatt et godt samarbeid med spesialister, som har gjort oppriktige vurderinger av familien vår og som også har veiledet oss foreldre. Vi er kommet styrket ut av dette, uten at barneverntjenesten synes å ta det til etterretning. Vi kommer til å opprettholde kontakten med spesialistene, samtidig som vi har tatt kontakt med rumenske spesialister som vil følge opp vår families utvikling, og som vil hjelpe oss i prosessen som vi nå befinner oss i».

 

8 comments to Barnevernet overser barnas ve og vel

 • Jasper

  Vanskelig å forstå selvtillit av Øyvind Bang-Olsen. ( Se https://www.nrk.no/sognogfjordane/naustdals-foreldra-flyttar-fra-barnevernet-1.13085865 )

  Prosedyren for barnevernet i Naustdal skulle svikte på å sjekke formaliteter: det er bevis for at kontorsjefen har kjent Ruth Bodnariu før saken. Derav det lokale kontoret skulle vært ekskludert for partiskhet og hele prosedyren kunne ha blitt erklært ugyldig og må gjentas fra grunnen av i en nabo kontoret hvis det nådde en domstol med en sunn fornuft.

 • Vidar

  Vi trenger snarest å få oppretta et «Barneverns-OMBUD»! Et faglig sterkt – og helt uavhengig – organ, som enhver som er eller føler seg «angrepet» av «Barnevernet», kan henvende seg til og få bistand fra. Et organ som skal ha FULL innsynsrett i enhver sak der «Barnevernet» er involvert, med myndighet til å representere barn og familier i enhver sak der «Barnevernet» er involvert, og som skal være en høringsinstans før «Barnevernet» skal kunne gå inn med noe tvangstiltak!
  Folk som er i konflikt med det lokale «Barnevernet» er i realiteten totalt rettsløse i Norge i dag. Det er en uverdig og uholdbar situasjon i et land som ynder å kalle seg «en sivilisert RETTSSTAT»!

 • Anonym

  Naustdal kommune beskytter nå egne økonomiske interesser og eget omdømme.

  Fordi det i denne saken sannsynligvis er mulig å sannsynliggjøre at barna (iallfall de eldste som er store nok til å forklare seg) ble traumatiserte pga urettmessig omsorgsovertakelse, har Bodnariu-familien et legitimt erstatningskrav overfor Naustdal kommune. (Kommunen er ansvarlige for kvaliteten i barnevernstjenestene, og derved også økonomisk ansvarlige ved erstatningskrav.)

  Naustdal velger derfor å trakassere familien på alle mulige måter, for å skremme de vekk, helst til utlandet, og helst på en slik måte at Bodnariu-familien kan mistenkeliggjøres for å «rømme fra straffesak». Slik får barnevern og kommune skiftet fokus, vekk fra kjernespørsmålet om omsorgsovertakelsene var urettmessige.

  Det er trist å se at organisering av forvaltningen her til lands har en så barbarisk slagside. Pga det kommunale selvstyret og kommunens ansvar for kvalitet på tjenesteytingen, blir det mest lønnsomt for kommunen å øke/forverre maktmisbruket så snart de forstår at noen har lidt urett og skade pga svikt i tjenestene.

  Det er svært vanskelig for traumatiserte barn/voksne/familier å greie å nå frem med erstatningssøksmål så lenge trakasseringen og maktovergrepene fortsetter.

  Kommunen har økonomisk interesse av at ofrene ikke greier å fremme erstatningskrav. Det blir da både billigere, enklere og tryggere å fortsette maktovergrepene. Fra kommunens perspektiv.

  Barbarisk, som sagt.

 • Jasper

  Anonym, sannsynligvis du har rett på kort sikt.
  På lang sikt vil det være mye mer bedre å møte Kritikere, lære leksjonen og hindre gjentakelse av misbruker makt.

 • […] Mortensbakke trodde det gikk an å rette saklig kritikk mot barneverntjenesten i Naustdal. Han så uretten Bodnariu-familien ble utsatt for, og ville gjøre rådmannen oppmerksom på den. Dermed straffet barnevernet både han og de to […]

Legg inn en kommentar